Arboristika

Arboristika neboli komplexní péče o stromy, je obor zabývající se péčí o dřeviny ve městech i ve volné krajině rostoucí mimo les.

Řezy stromů

Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám).

Bezpečnostní řez - odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5 cm vč., (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení).

Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.

Redukční řez - řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny, funkčním požadavkům stanoviště. Do tohoto typu řezu patří také:

  • Sesazovací řez (hluboký řez kosterního větvením který výrazně převyšuje obvodovou redukci – možné realizovat výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou kmenovou výmladností – vrby, topoly).
  • Úprava podchodné / podjezdné výšky


Tvarovací řez korun stromů (účelem tohoto typu řezu je pravidelná redukce celého objemu sekundární koruny)

  • Pravidelný řez na hlavu / na čípek
  • Znovu zapěstování přerostlého tvarovacího řezu (se selektivním ponecháním delších výhonů nad původní úrovní tvarování)

„Přírodě blízké“ ošetření koruny stromů – speciální zásah do korun senescentních stromů zaměřený nejen na stabilizaci stromu a podporu jeho regenerace, ale i na podporu jeho kolonizace doprovodnými organismy (hmyz, houby apod.).

Charakteristika jednotlivých typů řezů vychází ze Seznamu technologií při ošetřování stromů dle doporučení Sekce péče o dřeviny ISA, SZKT.

Provádění řezů - odvíjí se od charakteru konkrétní dřeviny a podmínkách prostředí. Nejčastěji je využíváno lanových technik, pomocí nichž se provádí zásah na stromě. Další možností je využití manipulačních plošin.

Kácení

Směrové kácení - kácení dřevin ze země, bez použití lanových technik.

Postupné kácení dřevin - bez nutnosti spouštění částí stromu (části kmene, větví).

Postupné kácení dřevin - s nutností spouštění částí stromu.

Mezi doplňkové údaje pro stanovení ceny při kácení stromů patří taxon stromu (listnáč / jehličnan), průměr kmene na pařezu, charakter prostředí ve kterém se strom nachází.

Bezpečnostní vazby

Instalace bezpečnostní vazby dynamické - tato vazba je zhotovena ze syntetických materiálů, slouží k zachycení odlomené části stromu. Při instalaci toho typu bezpečnostní vazby může docházet k různým kombinacím a formám provedení (záleží na složitosti zásahu). Vazbu je nutné po dvou až třech letech vizuálně zkontrolovat a případně povolit či jinak upravit. Životnost vazby udává výrobce. Instalaci je třeba svěřit odborníkovi, ve většině případů s instalací vazby souvisí redukce (odlehčení) problematické části stromu.

Instalace bezpečnostní vazby statické - vazba je zhotovena z nepružných materiálů a slouží k předejití statických defektů stromu. Umístěním tohoto typu vazby dochází k primárnímu poškození stromu, rozhodnutí o provedení i samotnou instalaci je třeba svěřit odborníkovi.

Oba typy vazeb se mohou kombinovat.

Likvidace dřevní hmoty

Odvoz dřevní hmoty

Zpracování dřevní hmoty na štěpku - dle domluvy - možnost ponechání štěpky na místě jako mulčovací materiál.

Odstranění pařezů - frézování pařezu / ruční odstranění

Doplňkovým údajem pro odstranění pařezu je jeho průměr.

Výsadba stromů a následná péče

Výsadba stromů:

  • prostokořenných,
  • kontejnerovaných, s balem.


Výsadby nových jedinců a jejich následné ošetření provádíme v souladu s Českou Státní Normou:

  • ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
  • ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
  • ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy


Ovšem za předpokladu dovolí-li to přírodní podmínky a jiné vlivy a faktory ovlivňující tuto činnost.

Rostlinný materiál je vždy v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902

Profil - Ing. Vojtěch Kuchař

Bc. Vojtěch Kuchař
2003 - 2007
vystudoval Střední zahradnickou školu Mělník - Okrasné a produkční zahradnictví
2007 - 2010 vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze - Zahradní a krajinářské úpravy Během doby studia absolvoval praxe u firmy Treewalker s.r.o. na pozici „groundman“ a u firmy Jasan - zahradnické služby
Od roku 2009 Česká zemědělská univerzita v Praze - Zahradní a krajinářské úpravy
Od roku 2009 je členem Společnosti pro zahradní a krajinnou tvorbu (SZKT) a člen mezinárodní arboristické organizace ISA
Od roku 2009 je aktivní člen a konzultant společnosti Bušim - sekce arboristika
V roce 2010 získal osvědčení pro práci s ruční motorovou řetězovou pilou a křovinořezem
V roce 2010 získal odbornou i zdravotní způsobilost pro práci ve výškách
Od roku 2010 je vedoucí pracovník společnosti Bušim - sekce arboristika
V roce 2010 byl účastník arboristické konference Strom pro život - život pro strom IX. v Brně
2010 - 2012 vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze - Rostlinolékařství (Ing.)
V roce 2011 byl účastník studentské arboristické konference na VOŠZ a SzaŠ Mělník
 V roce 2013        získal certifikaci European Tree Worker