Busim

Třídit podle:
Výsadba zeleně - Vlkov pod Oškobrhem

Výsadba zeleně - Vlkov pod Oškobrhem

Obec Vlkov pod Oškobrhem - Dětské hřiště - výsadba stromové aleje a keřového patra.

Realizace zeleně pro společnost IRE, s.r.o.

Realizace zeleně pro společnost IRE, s.r.o.

Realizace reprezentativních prostor u areálu splečnosti IRE, s.r.o.

ošetření dřevin Agana, a.s.

ošetření dřevin Agana, a.s.

Rizikové kácení a ošetření dřevin pro společnost Agana a.s. a Techo a.s.

Česká republika - Ministerstvo obrany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kácení stromů letiště Chrudim CE 05-18-03 letiště Chrudim, CE 05-18-01 kasárna Kpt. Jaroše Chrudim, kde bylo pokáceno určených stromů v počtu 12 kusů, kmeny byly uloženy na předem stanoveném místě a ponechány objednateli, kmeny byly rozřezány na  metrové kusy, objem jednotlivých kusů byl určen z délky a jeho středové tloušťky, kmeny byly označeny nesmazatelnou značkou. Větve jsme zlikvidovali v souladu s platnými právními předpisy. Stromy se uřízly co nejnížeji nad terénem, max. nad povrchem a pařezy odfrézovaly a chemicky ošetřily proti výmladnosti. Celkem 3 stromy byly ošetřeny, kde bylo provedeno odstranění obrostu kmene, úprava větví na styku s budovami a provedeny byly také zdravotní řezy. Následně se zrealizovala náhradní výsadba v počtu 12 kusů Quercus robur ´Fastigiata Koster´ - dub letní.

Ošetření stromových a keřových pater - Dvory - Veleliby

Ošetření stromových a keřových pater - Dvory - Veleliby

Město Dvory - Veleliby, Ošetření stromových a keřových pater. Obvodové a redukční řezy Populus nigra.

Realizace mateřské školky Kostička

Realizace mateřské školky Kostička

Město Milovice - Výsadba dřevin v zahradě Mateřské školy Kostička

Ošetření dřevin - Město Kunštát

Ošetření dřevin - Město Kunštát

Město Kunštát - Ošetření významných dřevin v Kunštátě a obnova stromořadí na náměstí Krále Jiřího. Předmětem zakázky bylo ošetření významných dřevin, včetně instalací bezpečnostních vazeb (některé jsou památkově chráněny) na území města Kunštátu – stromy u kulturního domu, v parčíku pod zámkem, na ulici Zámecká, lípa na ulici Lipka a lípa v místní části města – Sychotín, stromořadí na náměstí Krále Jiřího, které je jeho významnou součástí. Podrobněji byl rozsah předmětu zakázky patrný z projektové dokumentace zpracované Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D., autorizovaným krajinářským architektem.

Zajištění odborných zahradnických prací v zámecké zahradě v Chrasti v roce 2012

Zajištění odborných zahradnických prací v zámecké zahradě v Chrasti v roce 2012

V zámecké zahradě zajišťujeme pravidelnou celoroční údržbu, která zahrnuje řez živých plotů - boscetů a parterů včetně údržby a zápletu loubí. Dále udržujeme letničkové záhony, záhony růží a staráme se o pravidelné tvary pochozích cest. První písemná zmínka o zahradě ležící východně od zámku pochází z roku 1654. Dnešní podoba zahrady se začala utvářet v 2. polovině 19. století díky biskupu Karlu Hanlovi (1831–74), který dal postavit i fíkovnu a ananasovnu. Jedná se o zahradu s pravidelnou dispozicí, na kterou navazovala část s ovocnými stromy. Dendrologicky je nejcennější západní část přiléhající k zámku, ve východní části jsou dnes jen trávníky a živé ploty.
Karel Hieke (1984) uvádí ze zahrady 31 jehličnanů a 89 listnáčů. Jako nejzajímavější uvádí , či , který však byl vyvrácen vichřicí v roce 2008. Z dalších zajímavých druhů přežily vichřici beztrnná Gleditsia triacanthos f. inermis, Fagus sylvatica ´Atropunicea´, ´Pendula´, Fraxinus pensylvanica ´Aucubaefolia´, Chamaecyparus nootkatensis, C. pisifera, Corylus avellana ´Heterophylla´, Ulmus carpinifolia ´Wredei´ nebo Acer pseudoplatanus ´Worleei´.
Zajímavé jsou růže v centrální ploše zahrady, z nichž odrůda ´Souvenir de la Malmaison´ bývala v Chrasti oblíbenou růží používanou do svatebních kytic. Laiky zde nejvíce zaujme loubí vedoucí k východní brance ze zahrady a rozložitý převislý buk Fagus sylvatica ´Pendula´, který svými větvemi vytváří nad cestičkou přírodní zelený tunel. Sazenice tohoto stromu a červenolistého buku byla údajně přivezena do Chrasti z Itálie.

Založení sbírkového arboreta - Predax s.r.o.

Založení sbírkového arboreta - Predax s.r.o.

Predax s.r.o. - Založení sbírkového okrasného parku

Česká republika - Ministerstvo obrany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Kácení a výsadba dřevin - kas.6.října CE 04-10-01, kas. Jana Žižky CE 04-10-02, sklady letiště CE 04-10-03 Celkem se pokácelo 6 ks topolů o obvodu kmene 100 - a více cm, 26 ks topolů o obvodu kmene  160 - a více cm, 9 ks topolů o obvodu kmene 200 - a více cm  , prořez větvové části 1 ks modřínu opadavého za pomoci speciální stromolezecké techniky, likvidace větvového materiálu, vyřezání náletových dřevin, dodávka a vysázení 25 ks lip Tilia Cordata včetně ukotvení a osazení trub pro zálivku. Včetně frézování vozovky, zhotovení nových dvorců pro výsadby a asfaltování nové vozovky.

|<< < 1 2 3 4